Informatie over project beeldende kunst in de Broekgraaf - Leerdam

 

 1. Algemeen

Leerdam is een stad gelegen in de gemeente Vijfheerenlanden. De stad (ruim 600 jaar oud) heeft circa 20.000 inwoners en herbergt inmiddels al ruim 250 jaar de glasfabriek. Daar is Leerdam vooral bekend om: niet alleen de productie van glas  maar ook de vormgeving ervan. Aan de westkant van de stad verrijst op dit moment de uitbreidingswijk de Broekgraaf.

 

Vanaf de eerste voorbereidingen van de Broekgraaf is in de grondexploitatie een bedrag opgenomen voor kunst in de Broekgraaf. Dat zou enerzijds gebeuren door de woningen te voorzien van een glasaccent (zoals het aanbrengen van glazen stenen op de hoeken van de woningen/woonblokken) en anderzijds de openbare ruimte te verrijken met een kunstwerk. Voor dit kunstwerk is een bedrag opgenomen van 50.000 euro (exclusief BTW).

 

De bouw van Broekgraaf vordert gestaag. De verwachting is dat de wijk medio 2025 gereed zal zijn. Dan staan er 1.250 woningen. De projectgroep wil nu werk maken van de realisatie van het kunstwerk. Daartoe is al wel een locatie beschikbaar: de brug over de watergang die de naam Broekgraaf heeft.

 

Aan de Leerdamse werkgroep Kunst in de Openbare Ruimte(KIOR) is gevraagd om dit project te begeleiden. Omdat alle nieuwe bewoners in feite hebben bijgedragen aan het fonds voor dit kunstwerk, zullen de bewoners ook een rol spelen. Hoe, is aan KIOR, en in overleg met de gekozen kunstenaar.  

 

 1. Randvoorwaarden

Ruimtelijke randvoorwaarden

De stedenbouwkundige van de Broekgraaf, Serge Vonk,  heeft een document samengesteld met betrekking tot de ruimtelijke randvoorwaarden. Dat document gaat hier als bijlage bij. Samengevat luiden de randvoorwaarden:

 • Betonnen (draag-) constructie van de huidige brug dient onaangetast te blijven
 • Vrijliggend fietspad in rood asfalt dient ingepast te worden in aansluiting op de omgeving
 • Bestaande railing mag vervangen worden, mits een nieuwe constructie voldoet aan veiligheids- en beheereisen van de Gemeente Vijfheerenlanden
 • Maximale hoogte van constructieve elementen is 3 meter conform bestemmingsplan

-     Geen zitelementen om gebruik door hangjeugd te ontmoedigen

-     Alle elementen van het ontwerp zijn ‘hufterproof’

-     Vrij zicht vanaf de brug op het water van de Broekgraaf dient gehandhaafd te worden

 • Verlichting van ondergeschikt belang om hinder naar de omgeving tot een minimum te beperken

 

Het staat de kunstenaar vrij om zijn/haar ontwerp bij (of rondom) de brug, de leuning en/of het wegdek te realiseren.

 

 1. Financiën

Binnen de exploitatie van de Broekgraaf is een bedrag opzijgezet van € 50.000 exclusief  BTW. Hierin zijn alle kosten opgenomen: de kosten van voorbereiding door KIOR, eventuele berekeningen die nodig zijn, de kosten van een omgevingsvergunning, de organisatie van inspraak. Voor het kunstwerk resteert een bedrag van € 45.000 exclusief BTW.

 

 1. Proces

KIOR hanteert in zijn algemeenheid de volgende selectieprocedure:

 • Een algemene uitvraag in het BK-blad waarin belangstellende kunstenaars gevraagd worden te reageren
 • Laat een overzicht zien van oeuvre dat gerealiseerd is en schrijf (vanuit dat oeuvre) een motivatie voor deze opdracht (een eerste ontwerp of een ideeënschets maken is in dit stadium niet de bedoeling)
 • Uit de reacties maakt het KIOR een keuze van vier kunstenaars die uitgenodigd worden om een ontwerp te maken voor deze locatie. Voor het ontwerp betaalt het KIOR een vergoeding van € 750 exclusief BTW. Ten behoeve van het ontwerp en de presentatie ervan, wordt aan elke kunstenaar een maquette (1:50) van de brug ter beschikking gesteld
 • De vier gemaakte ontwerpen worden door de kunstenaars gepresenteerd aan de jury. De jury bestaat uit de zes leden van het KIOR, drie leden van de gemeente/Projectbureau Broekgraaf en twee vertegenwoordigers van de bewoners.
 • De jury maakt een keuze welke kunstenaar zijn/haar kunstwerk mag uitvoeren

 

Het proces zal de volgende stadia doorlopen:

Publicatie BK-blad                                                                 18 maart

Sluitingstermijn  kandidaten                                               10 april

Selectie vier kandidaten                                                       25 april

Ontwerptijd van de vier kandidaten (5 weken)       

Presentatie van de ontwerpen aan de jury                         1 juni

Inloop van bewoners van de Broekgraaf                             1 juni

Keuze van het ontwerp door de jury                                    1 juni  

Voorlopige gunning gekozen ontwerp                                 2 juni

Technische check van het gekozen ontwerp. Gereed     15 juni

Overleg met gekozen kunstenaar                                       16 juni

Opdracht aan gekozen kunstenaar                                    17 juni

Indienen aanvraag omgevingsvergunning                           1 juli

Start uitvoering                                                                         1 september

 

KIOR bijlage bij website maart 2022.pdf